با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیـایید
به کهکشان قیـام خلق
به جایگزین خلافت خون و خدعه و خسران .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیـایید
به دیدار قهرمان بی مثال عصر سخت خود
مریم همواره خروشنده و توفنده
بر ناکسان حاکم و خائنان ریزه خوار .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیـایید
بیـایید کـه قطره ایم و به دریـا مـی رویم
مواج و خروشان و بیدارتر از دریـاهای جهان
سیلاب جانگداز هر ساله دشمن .
ما درون دیـار غرب ،
به دیدار معماران قیـام خلق مـی رویم .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیـایید
به آتشفشان خشم خلق
بر برج و باروی استبداد .
بگذار که تا هیولاییـان روبه صفت
چهره بـه تسلیم و تزویر مبدل کنند
تا چون از سر گذراندند بحران ر ا
دگرباره بـه خونخوارگی
به چ و د آیند شرق مـیانـه را .
ما درون ویلپنت فریـاد برمـی آریم :
ای سوداگران درون اضطراب جهان !
« توبه گرگ ، بیایید بیایید مرگ هست » .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیـایید
تا بگویید ما ایرانیم ، عاصی و طغیـانگر
هرچه رنج و اعتراض ملتمان بیشتر مـی شود
تفاهم و آسیمگی سیـاستگزاران بی حس و عصب
هم بیشتر .
پس حتما فریـادهای ما نیز ، رساتر
متحدتر .

با کاروان مقاومت ایران
به ویلپنت بیـایید
تا نیـاییم ، جهان با ما نخواهد آمد بـه فرصتی .
صدای شما ، صدای مـیهن درون قیـام شماست
هرچه رساتر کنید این صدا را .

. بیایید بیایید . بیایید بیایید : بیایید بیایید
[با کاروان مقاومت ایران ، بـه ویلپنت بیـایید : رحمان کریمـی ... بیایید بیایید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 15:23:00 +0000